CONTACT US

Our Address

Science Avenue, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

 • Wzbogacanie rud KGHM Strona korporacyjna

  2020-6-25  Wzbogacanie rudy miedzi to proces mechanicznej przeróbki, dzięki któremu można efektywnie przetworzyć wydobywaną rudę. W jego wyniku otrzymywany jest koncentrat o takiej zawartości miedzi, która umożliwia jego przeróbkę w hucie. Proces wzbogacania jest niezbędny, gdyż złoża rud miedzi eksploatowane przez KGHM w Polsce zawierają średnio około 1,52 proc. miedzi.

 • Wielowymiarowa analiza statystyczna wyników

  wowych wskaźników wzbogacania polkowickiej rudy miedzi w oparciu o wyniki przemysłowe . flotacji za lata 2011-2015 w ZWR Polkowice. Celem pracy było wyznaczeni e, oddzielnie dla .

 • KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII WZBOGACANIA ...

  2014-7-16  rudy, wynikające zwłaszcza z coraz drobniejszej mineralizacji minerałów miedzi i wzras tającego udziału w nadawach do zakładów wzbogacania frakcji łupkowo-ilastej. — Optymalizacja procesów mielenia i wzbogacania oraz wprowadzenie kompleksowej

 • Wielowymiarowa analiza statystyczna wyników

  2016-6-29  wzbogacania rudy miedzi w ZWR Polkowice Magdalena Duchnowska1), 1Ewelina Kasińska-Pilut2), Alicja Bakalarz), Andrzej 1Konieczny2), Przemysław Kowalczuk), Andrzej Łuszczkiewicz1) 1) Politechnika Wrocławska, Wrocław, [email protected])

 • agh.edu.pl

  2020-1-14  Rozdziat czwarty opisuje technologie wzbogacania rudy miedzi w ZWR/O rejon Polkowice skad pobrano próby do badaó w przedmiotowej pracy. Opisano poszczególne etapy procesu przeróbki miedzi wraz z podaniem schematów technologicznych dla kaŽdego

 • EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

  2020-3-24  Zakład Wzbogacania Rudy Miedzi pracuje systemem trzyzmianowym po 8 godzin, przez 365 dni w roku. Rocznie zakład ten przerabia około 9 mln Mg rudy miedzi. Proces przeróbki rudy miedzi składa się z następujących etapów: klasyfikacji i rozdrabniania, wzbogacania

 • Wydobycie i wzbogacanie KGHM Strona korporacyjna

  2020-7-6  Wydobycie rudy miedzi w Polsce jest skoncentrowane w trzech kopalniach głębinowych: Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice, przetwarzanie rudy w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra i innych produktów w hutach w Głogowie i Legnicy

 • Ocena możliwości wydzielania łupka miedzionośnego z ...

  2016-1-31  Ustalono, że odpady ze wzbogacania lubińskiej rudy miedzi zawierają ponad 50% ziarn poniżej 0,071 mm. Na tej podstawie ustalono, że dalsze badania nad tym materiałem będą prowadzone w dwóch klasach ziarnowych: poniżej 0,071 mm oraz powyżej 0,071 mm.

 • KK Wzbogacanie rudy miedzi - Politechnika Gdańska

  2017-6-23  przeróbki rudy miedzi w Zakładach Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. • przygotowawcze -kruszenie, mielenie i klasyfikację, • główne - flotacja realizowana w trzech stadiach , • uzupełniające -odwadnianie koncentratu i składowanie

 • Instrukcja do cwiczenia z przeróbki kopalin

  2014-11-4  Wydobywane w świecie siarczkowe rudy miedzi przeciętnie zawierają 0,4-1,5% Cu, z których w wy-niku wzbogacania otrzymuje się koncentraty o zawartości od 20 do 40% Cu. W przeróbce kopalin, flotacja zaliczana jest do fizykochemicznych metod

 • ruda miedzi - polski: definicja, gramatyka, wymowa ...

  Poznaj definicję 'ruda miedzi', wymowę, synonimy i gramatykę. Przeglądaj przykłady użycia 'ruda miedzi' w wielkim korpusie języka: polski. Jego kontrakt był kilkakrotnie przedłużany przez 16 lat, w którym to czasie Gowland wprowadził techniki naukowej analizy ...

 • Flotacja – Wikipedia, wolna encyklopedia

  2020-6-20  Flotacja (z ang. float – wypływać[1]) – metoda rozdziału rozdrobnionych ciał stałych, wykorzystująca różnice w zwilżalności składników. Produktem flotacji jest tzw. koncentrat flotacyjny.

 • Flotacja rudy miedzi - polsl.pl

  2020-3-9  Wzbogacanie rudy miedzi Rudy miedzi eksploatowane w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. zawierają średnio około 2% metalu. Proces przeróbki rudy przebiega w Zakładzie Wzbogacania Rudy (ZWR), grupującym rejony "Lubin", "Polkowice - Sieroszowice" i

 • Wielowymiarowa analiza statystyczna wyników

  Dokonano wielowymiarowej analizy statystycznej podstawowych wskaźników wzbogacania polkowickiej rudy miedzi w oparciu o wyniki przemysłowe flotacji za lata 2011-2015 w ZWR Polkowice. Celem pracy było wyznaczenie, oddzielnie dla każdego z ciągów technologicznych zakładu, równań, pozwalających na ocenę wzbogacania węgla organicznego w stosunku do wzbogacania miedzi i srebra.

 • Charakterystyka i właściwości kerogenu w kontekście ...

  2018-7-5  Charakterystyka i właściwości kerogenu w kontekście wzbogacania rud miedzi 25 • soczewkowe – występują w postaci owalnych wtrąceń w uwarstwienie. Rys. 1. Schematyczne przedstawienie form występowania miedzi w łupku miedzionośnym:

 • WPŁYW DROBNEGO MIELENIA NA FLOTACJĘ ...

  Wzbogacania Rud (ZWR) Polkowice (Łuszczkiewicz i Wieniewski, 2006). Rozdrobnienie rudy z rejonu Polkowic-Sieroszowic do uziarnienia około 70–75% <0,044mm, stosowane obecnie, nie zapewnia dostatecznego uwolnienia minerałów kruszcowych. Wiele

 • Flotacja rudy miedzi z użyciem n-dodekanu jako

  Rudy miedzi z poszczególnych rejonów Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) różnią się składem litologicznym, mineralizacją i podatnością na wzbogacanie flotacyjne. W ostatnich latach obserwuje się pogarszanie wskaźników technologicznych miedzi oraz srebra w koncentratach flotacyjnych, co wiąże się z coraz trudniejszą wzbogacalnością wydobywanych rud ...

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji ...

  2018-12-28  wzbogacania rudy miedzi. Praca dyplomowa, Uniwer- sytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004 r. Andrzej Jankowiak jest pracownikiem Zakladu Wzboga- cania Rudy w Polkowicach, Piotr Kurylo i Edward Tertel pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego, 65-001

 • Kształtowanie jakości koncentratu miedzi w zmiennych ...

  89-94.Charakterystyka procesu produkcji miedzi w KGHMP.M. S.A., organizacja wydobycia, przeróbki rud, Zakład Wzbogacania Rudy jako ogniwo górniczo-hutniczego procesu wytwarzania, charakterystyka petrograficzno-mineralna, występowanie srebra

 • KGHM. Zanim ruda miedzi trafi do huty, trzeba ją

  Zdolności przeróbcze zakładów wzbogacania wynoszą łącznie ponad 30 milionów ton urobku w skali roku. ... Na niej aktualny wynik zakładu uzdatniania rudy. Zawartość miedzi 26,7 proc ...

 • EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ...

  2019-10-3  Wskaż na podstawie tabeli, w którym dniu tygodnia otrzymano najwyższy uzysk i zawartość miedzi w koncentracie podczas procesu wzbogacania rudy miedzi. Zadanie 24. Wygarniacz łopatkowy i koło łopatkowe to elementy A. wzbogacalnika zawiesinowego.

 • (PDF) Próba zastosowania wybranych biosurfaktantów

  Próba zastosowania wybranych biosurfaktantów do flotacji rudy miedzi 159 DIDYK A., SADOWSKI Z., 2012, Flotation of serpentinite and quartz using biosurfactants ,

 • agh.edu.pl

  2020-1-14  Rozdziat czwarty opisuje technologie wzbogacania rudy miedzi w ZWR/O rejon Polkowice skad pobrano próby do badaó w przedmiotowej pracy. Opisano poszczególne etapy procesu przeróbki miedzi wraz z podaniem schematów technologicznych dla kaŽdego

 • Zbiornik Żelazny Most - Paweł Litwin fotografia

  2020-6-11  Zbiornik Żelazny Most – największe w Europie składowisko odpadów poflotacyjnych (flotacja - proces wzbogacania rudy miedzi) należące do KGHM Polska Miedź SA. Nazwa pochodzi od miejscowości w pobliżu której jest położony.

 • KGHM Polska Miedź S.A. 领英

  Wydobycie rudy miedzi w Polsce skoncentrowane jest w trzech kopalniach głębinowych: Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice, przetwarzanie rudy w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra i innych produktów w hutach w Głogowie i Legnicy

 • MATEMATYCZNE ASPEKTY OPISU I OCENY ...

  Niedoba* MATEMATYCZNE ASPEKTY OPISU I OCENY WZBOGACALNOŚCI RUD MIEDZI 1. Wstęp Wyniki wzbogacania zależą od właściwości nadawy, pracy urządzenia wzbogacającego oraz od sposobu przygotowania rudy do procesów Istnieje ...

 • Arkusz zawiera informacje prawnie Układ graficzny ©

  2020-3-27  Opis pracy Zakładu Wzbogacania Rudy Miedzi Zakład Wzbogacania Rudy Miedzi pracuje systemem trzyzmianowym po 8 godzin, przez 365 dni w roku. Rocznie zakład ten przerabia około 9 mln Mg rudy miedzi. Proces przeróbki rudy miedzi składa się z

 • Badania przemysłowe - CENTRUM BADAŃ JAKOŚCI ...

  Analizowane materiały to głównie: rudy, koncentraty, odpady poflotacyjne, brykiety, żużle i pyły hutnicze, kamień miedziowy, szlam anodowy, miedź rafinowana ogniowo i elektrolitycznie, materiały pomocnicze np. ług posulfitowy, koks, węgiel kamienny i brunatny, kwas siarkowy, siarczan miedzi i niklu, sól kamienna oraz inne.

 • Podatek od wydobycia niektórych kopalin. - Prawo.pl

  2020-6-12  Podatek od wydobycia niektórych kopalin. - Akty Prawne 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, do 15. dnia każdego miesiąca, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, średnią cenę tony ropy naftowej za poprzedni miesiąc, wyrażoną w złotych, zaokrągloną w górę z dokładnością do jednego złotego, na podstawie średniej ...

 • Energetyczne wskaźniki oceny procesu mielenia rudy

  Abstract. Tyt. z nagłówka.Bibliografia s. 193.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Artykuł dotyczy problemu energochłonności oraz oceny procesów mielenia rudy miedzi w węźle mielenia i klasyfikacji jednego z zakładów wzbogacania rudy KGHM quot;Polska Miedźquot; S.A. Przeprowadzono analizę kosztów węzła mielenia i klasyfikacji, wskazując na jego najwyższą ...

 • Energetyczne wskaźniki oceny procesu mielenia rudy

  Abstract. Tyt. z nagłówka.Bibliografia s. 193.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Artykuł dotyczy problemu energochłonności oraz oceny procesów mielenia rudy miedzi w węźle mielenia i klasyfikacji jednego z zakładów wzbogacania rudy KGHM quot;Polska Miedźquot; S.A. Przeprowadzono analizę kosztów węzła mielenia i klasyfikacji, wskazując na jego najwyższą ...

 • Zakłady górnicze Konrad (dawne), Iwiny - zdjęcia

  Fragment olbrzymiej, zrujnowanej hali wzbogacania rudy i flotacji miedzi, kopalni Konrad w Iwinach. Kopalnie starego zagłębia miedziowego ze względu na podległość administracyjną dzielono na bolesławieckie (Konrad i Lubichów) i złotoryjskie (Lena i Nowy ...

 • KGHM Polska Miedź S.A. LinkedIn

  2020-6-16  Wydobycie rudy miedzi w Polsce skoncentrowane jest w trzech kopalniach głębinowych: Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice, przetwarzanie rudy w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi ...

 • AGH University of Science and Technology

  2020-1-18  Polska jest šwiatowym potentatem w produkcji miedzi, która skkada sie z 3 zasadniczych etapów: wydobycia rudy, wzbogacania rudy i wytopu oraz walcowania miedzi. Rozprawa doktorska mgr inŽ. Pauliny Piety jest pošwiqcona drugiemuuapowi

 • Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin -

  Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin,pod. od wydob. niekt,Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin,Dz.U.2020.0.452 t.j.

 • wggg.pwr.edu.pl

  2017-9-19  technologicznego wzbogacania rudy miedzi, ze szczególnym uwzglednieniem opisu problemu strat cennych sktadników uŽytecznych w procesach technologicznych. W koócowej czeéci wprowadzenia Autorka krótko wyjaénia zasadnoéé podjetych badaó i

 • Kierunek Spożywczy

  1. Przedstawienie procesu wzbogacania rudy miedzi w łańcuchu produkcji miedzi od kopalni do gotowego produktu miedzi hucie. Zakłady Wzbogacania Rud są ogniwem pośrednim między kopalnią a hutą. W wydobywanej rudzie znajduje się ~1,83% miedzi.

 • "Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa", podręczniki online

  Według danych podawanych przez spółkę KGHM jest szóstym producentem miedzi elektrolitycznej (około 500-550 tys ton) oraz drugim co do wielkości wytwórcą srebra na świecie (około 1200 ton srebra rafinowanego rocznie) [2].

 • m36_pazdziernik_2016 - kwalifikacje w zawodzie

  Kwalifikacja M36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych kwalifikacje w zawodzie kwalifikacje w zawodzie, kwalifikacja a19, kwalifikacja m18, kwalifikacja e12, kwalifikacja e13, kwalifikacja e14, e12, e13, e14, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 • Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

  2017-9-19  selektywnošci wzbogacania rudy miedzi. 3. Uwagi szczególowe Praca zostala napisana poprawnym jçzykiem, a autorka starala siç opisaé wyniki badafi w sposób jasny i klarowny, choé w wielu miejscach nie ustrzegla siç powtórzefi. Gdzieniegdzie